Sekunda

Tématický chemie plán pro sekundu

Ve školním roce 2007/2008 se ve třídě sekunda vyučuje 2 hodiny týdně a 5 laboratorních cvičení za školní rok

 

        
 Úvod do studia chemie
           
 • Bezpečnost a hygiena práce v chemické laboratoři, PP, zásady PO
 
 • Látky a tělesa, chemie jako věda, předmět a metody chemie
   
   Směsi
 
 • Směsi a chemicky čisté látky
 
 • Třídění směsí, roztoky, vyjádření složení roztoku
 
 • Oddělování složek roztoku
 
 • Voda, vzduch
   
   Havárie s únikem nebezpečných látek
 
 •  Znečištění vody a ovzduší
   
   Složení látek a chemická vazba
 
 • Atom jeho složení a struktura
 
 • Chemická vazba, molekuly
 
 • Ionty
 
 • Protonové číslo
 
 • Chemické sloučeniny, chemické látky
   
   Chemické prvky
 
 • Kovy, slitiny kovů
 
 • Vodík, kyslík
 
 • Halogeny, síra, uhlík
 
 • Periodická soustava prvků, periody, skupiny
 
 • Periodický zákon
   
   Chemické reakce
 
 • Chemické reakce
 
 • Chemické rovnice
 
 • Zákon zachování hmotnosti
 
 • Látkové množství, mol, molární hmotnost
 
 • Výpočty z rovnic
   
    Oxidy a halogenidy
 
 • Názvosloví oxidù a halogenidů
 
 • Oxid siřičitý, dusnatý, uhličitý, vápenatý, křemičitý
 
 • Kyselé deště, skleníkový efekt, pálené vápno, výroba skla
 
 • Názvosloví halogenidů, chlorid sodný, draselný
   
   Havárie s únikem nebezpečných látek
 
 • Oxidy síry a dusíku
   
   Kyseliny a hydroxidy
 
 • Kyselina chlorovodíková, sírová, kyselina dusičná, kyselé deště
 
 • Hydroxid sodný, hydroxid vápenatý, výroba malty
 
 • Štěpení kyselin a hydroxidů ve vodných roztocích
 
 • pH, indikátory pH
   
   Soli
 
 • Neutralizace, využití
 
 • Příprava solí, vlastnosti a použití vybraných solí
 
 • Průmyslová hnojiva, stavební pojiva, keramik
Aktualizováno ( pondělí, 05. listopad 2007 )