Kvarta

Tématický chemie plán pro kvartu

Ve školním roce 2007/2008 se ve třídě tercie vyučuje 2 hodiny týdně a 5 laboratorních cvičení za školní rok

 Úvod do studia chemie

  • Chemie jako věda
  • Třídění látek a dělení směsí
  • Soustavy látek
  • Prvek a sloučenina
  • Oxidační číslo a názvosloví anorganických sloučenin
  • Vyjadřování hmotnosti atomů a molekul, molární veličiny 
 
 Struktura a složení chemických látek
  • Složení a struktura atomu
  • Jádro atomu
  • Elektronový obal atomu 
  • Kvantová čísla 
  • Typy atomových orbitalů 
  • Výstavbový princip, elektronová konfigurace 
  • Periodický zákon 
 
Havárie s únikem nebezpečných látek 
  • Vlastnosti látek 
 
  • Radioaktivita 
  • Vznik a typy chemických vazeb 
  • Vazba sigma a pí, násobné vazby
  • Elektronegativita a její vztah k polaritě vazby 
  • Slabé vazebné interakce 
  • Struktura a vlastnosti kovalentních a iontových sloučenin
  • Určování tvarů molekul (VSEPR), hybridizace 
  • Kovová vazba, vlastnosti kovů
 
 Chemická reakce a její popis
  • Chemická reakce
  • Chemická rovnice, vyčíslování
  • Třídění chemických reakcí
  • Způsoby vyjadřování koncentrace - výpočty
  • Výpočty z chemických rovnic - stechiometrie
 
 Základy chemických rovnováh
  • Základy termochemie, termochemické zákony
 
Havárie s únikem nebezpečných látek
 
  • Kinetika chemických reakcí
  • Faktory ovlivňující rychlost chemické reakce
  • Acidobazické reakce - teorie kyselin a zásad
  • Síla kyselin a zásad, pH - výpočty
  • Acidobazická rovnováha, hydrolýza solí
 
Aktualizováno ( pondělí, 05. listopad 2007 )